แนะนำร้านสร้อยข้อมือ กำไลข้อมือ หินนำโชค ปี่เซียะข้อมือ ปี่เซียะด้ายแดง

(Waki International Media Center on 5 July) พระสมณดารัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประทานแก่ คณะพระภิกษุและฆราวาสพุทธศาสนิกชนผู้แทนจากราชอาณาจักรไทย ณ ห้องโถงรับรอง “เคลเมนท์” ภายในสมณราชวังแห่งอัครธรรมทูต นครรัฐวาติกัน เมื่อ วันศุกร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ / ค.ศ. ๒๐๒๒

 

ข้าพเจ้ามีความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับผู้แทนคณะพระภิกษุทั้งนิกายเถรวาท และนิกายมหายาน (ฝ่ ายจีน) และบรรดาศิษยานุศิษย์จ านวน ๑๐๐ ท่าน ที่ร่วมเดินทางพร้อมกับผู้แทนบางท่านจากพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

  

การเยือนในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อร าลึกถึงวาระครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการพบปะครั้งประวัติศาสตร์ ระหว่างเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริ) ซึ่งต่อมาได้ทรงด ารงต าแหน่งเป็ นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกองค์ที่ ๑๗ และสมเด็จพระสันตะปาปาพอลที่ ๖เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ / ค.ศ. ๑๙๗๒ ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณอย่างซาบซึ้งด้วย ใจจริงแก่เจ้าประคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐ (อัมพรมหา เถร) และประธานกรรมการมหาเถรสมาคมที่ได้ ทรงมอบหมายให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) พร้อมกับคณะผู้แทนชาวไทยเดินทางมายังนครรัฐวาติกัน เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

 

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอรื้อฟื้นความรู้สึก ซึ่งพระสันตะปาปาพอลที่ ๖ ได้ เคยถ่ายถอดไว้เมื่อครั้งที่พระองค์ ได้พบกับคณะผู้แทนชาวไทยเมื่อ ๕๐ ปีที่แล้ว ความว่า “เราขอแสดงความ เคารพอย่างลึกซึ้งต่อขุมทรัพย์ทางชีวิตฝ่ ายจิต ศีลธรรม สังคม และวัฒนธรรมซึ่งพวกท่านได้รับมาผ่านทางธรรมประเพณี อันล ้าค่า เรายอมรับค่านิยมต่าง ๆ ที่งดงาม ดังที่ ท่านได้เป็นผพิทักษ์ รักษา อีกทั้งเราเห็นว่าค่านิยมเหล่านี้ควรได้รับการอนุรักษ์ส่งเสริม เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ เสวนาฉันกัลยาณมิตร และการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างศาสนาที่ท่านได้ท าหน้าที่เป็น ผู้แทน พร้อมกับพระศาสนจักรคาทอลิกจะมีมากยิ่ง ๆ ขึ้น” (Insegnamenti, ๑๙๗๒, X, ๖๐๔- ๖๐๕)

ตลอดระยะเวลา ๕๐ ปี ที่ผ่านมานี้ พวกเราได้เห็น “การเสวนาฉันกัลยาณมิตร และการ ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด” ระหว่างสองศาสนาอันเก่าแก่ดั้งเดิม ที่ได้พัฒนาเจริญเติบโตทีละเล็กที ละน้อยอย่างมั่นคง ข้าพเจ้ายังคงจดจ าการเยือนของคณะผู้แทนจากประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ /ค.ศ. ๒๐๑๘ พวกท่านได้ส่งมอบคัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนา(คัมภีร์ พระมาลัย) ภาษาบาลี ฉบับที่ได้ ปริวรรตแล้วเสร็จเป็นภาษาร่วมสมัย ซึ่ง ณ ปัจจุบันคัมภีร์ดังกล่าว ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ วาติกัน นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังจ าได้ถึงการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอัน เป็ นผืนแผ่นดินที่รักของพวกท่านระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ /ค.ศ. ๒๐๑๙ ความประทับใจในการต้อนรับอย่างอบอุ่นอันแสนงดงามที่ข้าพเจ้าได้รับ เช่นเดียวกันข้าพเจ้าขอ ชื่นชมการเป็นกัลยาณมิตรและการเสวนาฉันพี่น้องที่พวกท่านมอบให้ แก่สมาชิกของสมณกระทรวงเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสานัก และแก่ชุมชนชาวคาทอลิกในประเทศ ไทย

 

ในขณะที่ครอบครัวแห่งมนุษยชาติและโลกของพวกเรากาลังเผชิญกับภัยคุกคามมากมาย การเสวนาฉันมิตรและการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนับเป็นสิ่งจ าเป็น อย่างยิ่งยวด ทว่า ณ วันนี้น่า เสียใจ ที่พวกเราทุกคนต่างก็ได้ยินเสียงร้องคร ่าครวญของมนุษยชาติ ที่ได้รับบาดแผลใความ เจ็บปวด และโลกที่แตกแยกเป็นเสี่ยงจากทุกรอบด้าน อย่างไรก็ดี องค์พระศาสดาทั้งพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเยซูคริสต์ต่างเห็นพ้องถึงความจ าเป็นที่จะต้องเอาชนะความเห็นแก่ตัว ซึ่งเป็ นต้นเหตุอันก่อให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรง พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าได้ สรุปไว้ในธรรมบท ดังนี้ “ละเว้นความชั่วกระท าความดีและท าจิตใจให้บริสุทธิ์อันเป็นหลักค า สอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย” (Dph, ๑๘๓) พระเยซูคริสต์กล่าวแก่บรรดาศิษย์ว่า “เราขอมอบ บทบัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลาย ขอให้ พวกท่านรักกันและกัน เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็ จงรักกันอย่างนั้นเถิด” (จอห์น ๑๓:๓๔) หน้าที่ของพวกเราในวันนี้คือการเป็นผู้ชี้หนทางแก่ บรรดาศิษย์และผู้ศรัทธาของพวกเรา เพื่อน าไปสู่ความจริงที่ชัดแจ้งยิ่งขึ้น นั่นก็คือพวกเราทุกคน ต่างก็เป็นพี่น้องกัน ด้วยเหตุนี้พวกเราควรท างานร่วมกัน เพื่อปลูกฝังความมีจิตเมตตากรุณา และ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ยากไร้ และผู้ที่ถูกทอดทิ้งใน สังคม

 

ภายใต้เจตนารมณ์ นี้ ข้าพเจ้าขอสนับสนุนความพยายามของท่านทั้งหลายในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เพื่อการขยายขอบเขตการเสวนาและการร่วมมือกับพระศาสนจักรคาทอลิกข้าพเจ้าขอขอบคุณพวกท่าน สาหรับการมาเยือนนครรัฐวาติกันในวาระครบรอบการพบปะระหว่างผู้น า ยิ่งใหญ่พระองค์ ก่อนของพวกเรา

  

ขอให้ท่านทั้งหลายมั่นใจได้ว่าการพักพานักของพวกท่าน ณ กรุงโรมจะดาเนินไปอย่างมีความสุขสวัสดิ์ ข้าพเจ้าขอมอบคาอวยพรและความปรารถนาดีสาหรับการสัมมนาที่จะมีขึ้นในภาคบ่ายวันนี้ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “กัลยาณมิตร ระหว่างชาวพุทธและชาวคริสต์ วัฒนธรรมแห่ง การพบปะกัน” ที่ท่านทั้งหลายร่วมมือกันจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแห่งสันตะส านัก“อูร์บานีอานา”จะบังเกิดผลอันงดงามเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมในสังคมอย่างแน่นอน

ข้าพเจ้าวิงวอนขอพระพรจากพระเจ้า ณ สรวงสวรรค์จงได้หลั่งไหลมาสู่ท่านทั้งหลาย และทุก ๆ คน ในประเทศไทยของพวกท่านด้วยเทอญ

 

(ภาคภาษาไทยโดย มงซินญอร์ ดร. วิษณุ ธัญญอนันต์ และคุณธัญภรณ์ ลีก าเนิดไทย)

ศูนย์รวมร้านจำหน่ายสร้อยข้อมือ กำไลข้อมือ แฟชั่น ดีไซน์เก๋ ราคาหลักร้อย แต่ใส่แพงหลักพัน เส้นเดียวก็ส่ง สั่งเลย
ศูนย์รวมร้านจำหน่ายสร้อยข้อมือ กำไลข้อมือ ปี่เซียะข้อมือ ปี่เซียะด้ายแดง สร้อยข้อมือทอง2สลึง สร้อยข้อมือทอง1บาทเครื่องประดับออนไลน์ ราคาดีที่สุด มีลายใหม่อัพเดททุกวัน หินนำโชค หินสีระดับ TOP คัดเกรดพรีเมี่ยม หินแท้ 100% มีพลัง‎